Dr. Khariman Abdul Jamil
Ketua Pegawai Eksekutif
PEJABAT KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF


Phone: 07-453 1334
Cell: 013-369 3099
E-mail: khariman.uhsb@uthm.edu.my