Kursus Kawalan Kebisingan Industri

KURSUS   :        KURSUS KAWALAN KEBISINGAN INDUSTRI

CEP point  :       10 CEP Point daripada DOSH                 

 

Kursus ini bertujuan untuk meningkatan pengetahuan dan kemahiran dalam mengawal risiko kebisingan mengikut kepada konsep kawalan hirarki yang terdiri daripad akawalan kejuruteraan, kawalan pengurusan dan alat perlindungan pendengaran di tempat kerja.

 

Kursus ini secara tipikal direkabentuk untuk pengamal keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang berada diperingkat pengurusan di sesuatu organisasi yang mana bertanggungjawab dalam pengurusan risiko hazad kebisingan di tempat kerja yang boleh menyebabkan pekerja hilang pendengaran. Oleh yang demikian,kursus ini dapat meningkatkanpengetahuan dan kemahiran yang mampanuntukmembuatkeputusanmengawalkebisingansetakat yang praktikmengikutkepadakesesuaian proseskerja.

 

2-hari modul kursus:

 

Module 1 Definition of Noise
Module 2 Sound Physics
Module 3 Anatomy & Function of Ear
Module 4 Level of Sound Intensity & Pressure
Module 5 dB Addition & Subtraction
Module 6 Frequency
Module 7 Noise Control
Module 8 Personal Hearing Protection

 

Metodologi Penyampaian:

 

Kursus ini akan disampaikan dalam Bahasa Melayu/Bahasa Inggeris merangkumi Syarahan, Perbincangan, Penyelesaian Masalah dan Latihan Lapangan. Penaksiran tugasan adalah berasaskan hands-on exercise yang dibuat semasa kursus.

 

Sasaran Audien

 

  • Pihak pengurusan industri dalam skop tugas keselamatan & kesihatan pekerjaan (KKP)
  • Pengamal KKP
  • perunding-perunding yang sedang melaksanakan kerja-kerja pengurusan risiko kebisingan di industri yang terdiri daripada pengurusan diperingkat pertengahan dan tinggi. E.g.
  • Senior HSE Manager,
  • Senior HS Manager,
  • Safety & Health Officer,
  • Acoustics Engineer,
  • HSE Engineer,
  • Senior Head of Facilities Management Unit,
  • Senior Head of Health & Safety